Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wnioski.cmj.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • niektóre pola formularzy nie posiadają etykiet
  • wielkość czcionki może być skalowana przy pomocy ustawień systemowych, przeglądarki internetowej,
  • występują elementy o zmniejszonym kotraście tekstu i tła

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Warunek, adres email: warunek@cmj.org.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków

  1. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Luciany Frassati-Gawrońskiej (brak parkingu). Do wejścia do budynku prowadzi chodnik na którym nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające podjazd wózkom inwalidzkim.
  2. Po wejściu do budynku dalszy dostęp do budynku jest strzeżony przez ochronę budynku.
  3. Siedziba Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia znajduje się na 2 piętrze budynku.
  4. Poruszanie się korytarzami pionowymi odbywa się windą lub schodami.
  5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na II piętrze.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych: