Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie POZWniosek dotyczy podmiotów aplikujących o realizację procedury oceniającej zgodność ze standardami określonymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie POZ (Dz. Urz. Min. Zdr. 2010.2.24).

Generowanie wniosku - zasady

 1. Zaznacz, że nie jesteś robotem.
 2. Wygeneruj wniosek lub otwórz wygenerowaną wcześniej wersję roboczą wniosku.
 3. WAŻNE: Jeśli podmiot podsiada w swojej strukturze więcej niż jeden zakład leczniczy realizujący świadczenia POZ, dla każdego zakładu należy złożyć odrębny wniosek. Jest to wymóg obowiązkowy, gdyż akredytacja jest przyznawana podmiotowi leczniczemu, a zatem przeglądowi akredytacyjnemu zostaną poddane wszystkie zakłady należące do podmiotu. W takim przypadku za datę prawidłowego złożenia wniosku przez podmiot przyjmuje się datę złożenia ostatniego ze wszystkich składanych wniosków dla poszczególnych zakładów.
 4. Po zakończeniu wpisywania danych i sprawdzeniu ich poprawności, wygeneruj wersję końcową wniosku jako PDF z naszego systemu (nie drukuj i nie wysyłaj pocztą).
 5. Wszystkie strony dokumentu MUSZĄ pochodzić z tego samego dokumentu (mieć jednakową sumę kontrolną, taką samą jak wersja internetowa).
 6. Zapisz wniosek w wersji pdf na dysku swojego komputera. WAŻNE: Wniosek muszą podpisać (poprzez profil zaufany lub podpisem kwalifikowanym) wszystkie osoby wskazane we wniosku - zarówno osoby reprezentujące podmiot, jak i wskazane do kontaktu (część H wniosku), i odpowiedzialne za przygotowanie podmiotu leczniczego do procedury oceniającej (część J wniosku).
 7. W przypadku łączenia dwóch różnych form podpisu (podpis kwalifikowany, profil zaufany), w pierwszej kolejności wniosek podpisują osoby używające profilu zaufanego, a dopiero po nich osoba (osoby) stosująca podpis kwalifikowany.
 8. Wypełniony i podpisany (elektronicznie) wniosek wraz z załącznikami prześlij do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP, (ścieżka: Katalog spraw/sprawy ogólne/pisma do urzędu /pismo ogólne do podmiotu publicznego/załatw sprawę). Załączniki dodatkowe (jeśli dotyczy) np. pełnomocnictwa muszą być podpisane elektronicznie.
 9. Akceptujemy jedynie wnioski wypełnione, podpisane i przesłane elektronicznie.
 10. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pod numerem telefonu 12-38-34-715, 12-38-34-716 lub pocztą mailową:

Generowanie wniosku - wskazówki

 1. Sesja komputerowa trwa 24 minuty. Oznacza to, że jeśli przez ponad 24 minuty Twój komputer nie będzie łączył się z naszym serwerem to utracisz dostęp do danych!
 2. Aby nie utracić dostępu do danych:
  1. W formularzu kliknij przycisk Wyślij do siebie odnośnik do wniosku!
  2. Wyślij do siebie odnośnik do wniosku lub zapisz jego adres URL. Pozwoli to na dostęp do zapisanych danych.
  3. Aby otworzyć zapisany wniosek wystarczy kliknąć w odnośnik w wiadomości email.
  4. Posiadanie odnośnika do wniosku umożliwia stały dostęp do danych i wniosek może być wypełniany w częściach.
 3. Wszystkie dane, które nie zostaną potwierdzone poprzez przesłanie wniosku do CMJ, zostaną automatycznie usunięte po 60 dniach od daty wygenerowania wniosku.
 4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie pod numerem telefonu 12 383 47 15, 12 383 47 16 lub pocztą mailową:

Podpisywanie wniosku - wskazówki

Aby podpisać wniosek za pośrednictwem profilu zaufanego rekomendujemy skorzystanie z możliwości, które daje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Korzystając z powyższego serwisu można:

 • podpisywać dokumenty – również te, które podpisał ktoś inny
 • sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis
 • zobaczyć podpisane dokumenty